How to Hold the Guitar and Pick
Guide to Chord Diagrams
Index of Chords
The Major Chords
C, F, G, D, A, E, Bb, Eb, Ab, Db, Gb or F#, B
The Minor Chords
Cm, Fm, Gm, Dm, Am, Em, Bbm, Ebm, Abm, Dbm, Gbm or F#m, Bm
The Seventh Chords
C7, F7, G7, D7, A7, E7, Bb7, Eb7, Ab7, Db7, Gb7 or F#7, B7
The Diminished Chords
D / A (G#) / B / F
Eb / A / C / Gb (F#)
E / Bb / Db (C#) / G
The Augmented Chords
E+ / G#+ (Ab+) / C+
F+ / A+ / C#+ (Db+)
Gb+ (F#+) / Bb+ / D+
Gb+ / B+ / D#+ (Eb+)
The Ninth Chords
C9, F9, G9, D9, A9, E9, Bb9, Eb9, Ab9, Db9, Gb9 or F#9, B9
The Major Seventh Chords
CMaj7, FMaj7, GMaj7, DMaj7, AMaj7, EMaj7, BbMaj7, EbMaj7, AbMaj7, DbMaj7, GbMaj7 or F#Maj7, BMaj7
The Minor Seventh ChordsCm7, Fm7, Gm7, Dm7, Am7, Em7, Bbm7, Ebm7, Abm7, Dbm7, Gbm7 or F#m7, Bm7
The Seventh Augmented Chords
C7+5, F7+5, G7+5, D7+5, A7+5, E7+5, Bb7+5, Eb7+5, Ab7+5, Db7+5, Gb7+5 or F#7+5, B7+5
The Seventh Diminished Fifth
C7(b5), F7(b5), G7(b5), D7(b5), A7(b5), E7(b5), Bb7(b5), Eb7(b5), Ab7(b5), Db7(b5), Gb7(b5) or F#7(b5), B7(b5)
The Sixth Chords
C6, F6, G6, D6, A6, E6, Bb6, Eb6, Ab6, Db6, Gb6 or F#6, B6
The Minor Sixth Chords
Cm6, Fm6, Gm6, Dm6, Am6, Em6, Bbm6, Ebm6, Abm6, Dbm6, Gbm6 or F#m6, Bm6
The Movable Rhythm Chords
The Major Chords
The Minor Chords
The Modern Rhythm Chords
Chords Derived from Form I7
Chords Derived from Form III7
Chords Derived from Form V7
Chords Derived from Form VII7